Базова література (на допомогу вчителю)

1. Україна. Закони. Про освіту: із змінами від 23.12.2010 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

2. Закон України. «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/normativno_pravova_baza11/

3. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии [Текст] / В.М. Астапов. - М. : Международная педагогичекая академия, 1994. – 216 с.

4. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі [Текст] : навчальний посібник. / О. В. Гаврилов. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 308 с.

5. Колупаєва, А. А. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене [Текст] : науково-методичний посібник / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук. - К. :Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. – 274 с.

6. Леонгард К. Акцентуированные личности [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.koob.ru/leongard_karl/akcentuirovannie_lichnosti

7. Лист Міністерства № 1/9-384 від 18.05.12 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/metodichni_rekomendatsiji11/

8. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учебное пособие / В.А. Липа. - Донецк: Лебідь, 2002. - 327 с.

9. Мартиненко С.М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи [Текст] : навч. метод. посіб. / С.М. Мартиненко. - К.: Сімкольорів, 2010. – 262 с.

10. Миронова C. П. Основи корекційної педагогіки [Текст]: навчально-методичний посібник / C. П. Миронова, О. В. Гаврилов, M. П. Матвєєва, за заг. ред. C. П. Миронової. — Кам'янець-Подільський :Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. - 264 c.

11. Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогіка [Текст] : учеб.пособие для вузов / Т.Г. Никуленко. - М.: Феникс, 2006. — 382 с.

12. Основи інклюзивної освіти [Текст] : навчально‐методичний посібник: / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К : А. С. К., 2012. – 308 с.

13. Подласый И. П. Курс лекций по коррекционной педагогике [Текст] : учеб.пособ. для средних специальных учебных заведений / И. П. Подласый. – M.: Владос, 2002 – 352 с.

14. Синьов В. M. Основи дефектології [Текст] : навчальний посібник / В. M. Синьов, Г. M. Коберник. - K. :Вища школа, 1994. – 143 c.

15. Специальная педагогика [Текст] : учебное пособие / под ред. H. M. Назаровой. — M. : АСАDEMА, 2008. — 506 c.

16. Специальная психология: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И.Солнцева и др.; под ред. В.И.Лубовского. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 464 с.

17. Стадненко Н. М. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників. [Текст] / Н. М. Стадненко, Т. Д., Ілляшенко, Л. В. Борщевська, А.Г. Обухівська. - Кам'янець-Подільський: видавництво "Абетка", 1998. - 144 с.

Допоміжна література

1. Бондарчук О.І. Психологія девіантної поведінки [Текст]: курс лекцій / О.І. Бондарчук. – К.: МАУП, 2006. – 88 с.

2. Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: навчальний посібник для соціальних педагагів та практичних психологів освітніх закладів [Текст] / за ред. О.М. Полякової. – Суми : Університетська книга, 2009. – 346, [6] с.

3. Выготский Л. C. Собрание сочинений [Текст] : в 6-ти томах / Л. C. Выготский; под ред. T. А. Власовой. — M. : Педагогика, 1983. — T. 5. Основы дефектологии. — 368 c.

4. Воспитание трудного ребенка: дети c девиантным поведением [Текст] / под ред. M. И. Рожкова. — M. : ВЛАДОС, 2001- 240 c.

5. Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н.В. Ялпаева; Под ред. В.А.Сластенина. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 272 с.

6. Детский аутизм: диагностика и коррекция [Текст] : учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений / Е. С. Иванов, Л. Н. Демьянчук, Р. В. Демьянчук. - СПб., Изд-во Дидактика Плюс, - 2004. - 80 с.

7. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения) [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.В. Змановская. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 288 с.

8. Епифанцева Т. Б. Настольная книга педагога-дефектолога (Сердце отдаю детям) [Текст] / Т. Б. Епифанцева и др. - Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 500 с.

9. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии : педагогическая помощь [Текст] : учеб. пособие для студ, высш. учеб. заведений / М. В. Жигорева. — М. : Издательский центр Академия, 2006. — 240 с.

10. Загальні відомості про заклади для дітей з особливими потребами в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/zagalni_vidomosti11/

11. Конвенція про права дитини (від 20 листопада 1989 року) (редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

12. Конвенція про права інвалідів (укр/рос) [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/normativno_pravova_baza11/

13. Коррекционная педагогика в начальном образовании [Текст] : учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г. Ф. Кумарина, М. Э. Вайнер, Ю. Н. Вьюнкова и др.; под ред. Г. Ф. Кумариной. — М.: Издательский центр «Академия», 2003.

14. Коррекционная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ, высш. учеб. заведений / под ред. В. С. Кукушина. Изд-е 2-е, перераб. и доп. – М. : ИКЦ МарТ; Ростов н/Д: Издательский центр МарТ, 2004 - 352 с. (Серия «Педагогическое образование»)

15. Лапшин В. А. Основы дефектологии [Текст] : учеб.пособие для студ. пед. ин-тов / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. — M. : Просвещение, 1991. — 143c.

16. Лист Міністерства №1/9-335 від 25.06.2014 «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/navchalni_plani11/

17. Лист Міністерствавід 08.08.2013 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/metodichni_rekomendatsiji11/

18. Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного апарата [Текст] : учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. / И.Ю. Левченко, О. Г. Приходько. — М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 192 с.

19. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.koob.pro/lichko_a_e/

20. Монина Г. Б. Гиперактивные дети: психолого-педагогическая помощь [Текст]: монографія / Г. Б. Монина, Е. К. Лютова-Робертс, Л. С. Чутко. — СПб.: Речь, 2007. — 186 с.

21. Наказ МОН України Спільний наказ Міністерство освіти і науки України та Національна академія педагогічних наук України № 346/50 від 09.04.2014 р. «Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико- педагогічних консультацій» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/normativno_pravova_baza11 /

22. Наказ МОН Українивід 04.06.2013 № 680 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/normativno_pravova_baza11 /

23. Наказ МОН України від 23.07.2013 № 1034 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/693/normativno_pravova_baza11 /

24. Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах мира [Текст] : хрестоматия / Состав. Л. М. Шипицына. - СПб., 1997. - 256 с.

25. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии [Текст] : учебно-методическое пособие для пед. и туманит, вузов. (Авт.-сост. В.П. Глухов) / В.П. Глухов. - М. : МГТУ им. М.А. Шолохова, 2007. – 312 с.

26. Психология аномального развития ребенка [Текст] : хрестоматия в 2 т. / под редакцией В. В. Лебединского и И. К. Бардышевской. Т. I. – М :ЧеРо : Высш. шк. : Изд-во МГУ, 2002. — 744 с.

27. Психология аномального развития ребенка [Текст] : Хрестоматия в 2 т. / под редакцией В. В. Лебединского и И. К. Бардышевской. Т. IІ. – М :ЧеРо : Высш. шк. : Изд-во МГУ, 2002. — 818 с.

28. Раттер М., Помощь трудным детям [Текст] / Общ.ред. А.С.Спиваковской; пер. с англ. О.В.Баженовой, Г.Г.Гаузе; предисл. О.В.Баженовой, А.Я.Варга. – М.: Прогресс, 1987. – 484 с.

29. Савчин М. В. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П . Василенко. - 2-ге вид., доповн. - К. :Академвидав, 2011. - 384 с.

30. Савчук Л.О. Особлива» дитина в навчанні / За мат. наук.-мет. пос. «Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання» [Текст] : / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук – Рівне: РОІППО. – 2010. – 44с.

31. Синьов В. М. Корекційиа психопедагогіка. Олігофренопедагогіка [Текст] : підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. / В. M. Синьов. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 224 с.

32. Специальная педагогика [Текст] : учебное пособие / под ред. H. M. Назаровой. — M. : Академия, 2000. — 400 c.

33. Степанов В.Г. Психология трудных школьников [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.Г. Степанов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 336 с.

34. Сурдопедагогика [Текст] : учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений / И.Г. Багрова и др.; под ред. Е.Г. Речицкой. — М. :Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. — 655 с. — (Коррекционная педагогика).

35. Трофимова Н. М. Основы специальной педагогики и психологии [Текст] : учеб.пособие / Н. М. Трофимова, С. П. Дуванова, Н. Б. Трофимова, Т. Ф. Пушкина. — СПб. : Питер, 2005. — 304 с: ил.,

36. Хрестоматія з логопедії [Текст] : навчальний посібник / М.К. Шеремет, І.В. Мартиненко. – К.: КИТ, 2006 – 360 с.


28 жовтня 2014 року Україна відзначає 70 річницю з дня визволення від німецько-фашистських загарбників


/Files/images/vikladennya_2/bbloteka/den_vizvolennya/image001.png

Битва за визвволення України золотою сторінкою увійшла в героїчний і величний літопис Великої Вітчизняної війни.

/Files/images/bbloteka/1.jpg

Вона розпочалася 28 вересня 1943 року, коли війська Степового фронту під командуванням генерала І.С. Конєва приступили до форсування Дніпра… Опір противника був шалений, але в надзвичайноважких умовах нашівійська відвоювали захоплені фашистами території.

/Files/images/vikladennya_2/bbloteka/den_vizvolennya/image005.png

«У вересні 1943р. бої на Україні були кровопролитні, виснажливі. Танкісти без відпочинку і сну, в роті й ріски не було, боєприпаси ось-ось закінчаться. Фашисти навісніють… Але ми вистояли і перемогли.»С.Ф.Ячник, Герой Радянського Союзу

Вже гасне
Сонце в небі млистім,
А бій все дужчає, кипить.
Отут насмерть стоять танкісти,
І зріє
Перемоги мить!
Віктор Кондратенко, 1943р.

/Files/images/vikladennya_2/bbloteka/den_vizvolennya/image007.png

6 листопада було звільнено столицю України – Київ.У жовтні-грудні йшла вперта боротьба за плацдарми на правобережній Україні. В ході битви за Дніпро радянські війська звільнили більше 38 тисяч населених пунктів, у тому числі 160міст

/Files/images/vikladennya_2/bbloteka/den_vizvolennya/image009.png

«У березні 1944 року війська 2-го Українського фронту розгорнули наступальні бої на підступах до Новомиргорода і Златополя.Внічна 11 березня Новомиргород і Златополь були визволені від загарбників.

За визволення Новомиргорода полягло багато радянських воїнів. На 5 братських могилах поховано 256 солдат і офіцерів, 52 партизани..»
Історія міст і сіл УРСР. Кіроворградська область

28 жовтня – радянські війська повністю завершили визволення України.

Наші земляки доклали багато зусиль для розгрому ворога. В 1941-1945рр. 85 тисяч з них було нагороджено орденами і медалями, 135 удостоєно найвищої державної нагороди – звання Героя Радянського Союзу.Двічі удостоєні звання Героя Радянського Союзу Маршал П.Кошовий і генерал-майор авіації О. Мазуренко. 27солдат – уродженців Кіровоградської області стали повними кавалерами ордена Слави.

Глибока вдячність ветеранам за здобутуПеремогу!

Щороку в цей день біля стелли «Матері Вітчизні» відбувається покладання квітів та мітинг з нагоди річниці звільнення України.

/Files/images/vikladennya_2/bbloteka/den_vizvolennya/image013.jpg

24 серпня
День Незалежності України

/Files/images/bbloteka/nfor_slujba/д1.jpg

- головне державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.

/Files/images/bbloteka/nfor_slujba/д2.jpg

Історія свята

Уперше День Незалежності України було відзначено 16 липня 1991 року — в пам'ять про те, що рік тому — 16 липня 1990 року — Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Одночасно того ж 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила постанову «Про День проголошення незалежності України». У ній зазначено:Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності,

підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року,

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

/Files/images/bbloteka/nfor_slujba/д4.jpg

Згодом, 18 червня 1991 року, було внесено відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, унаслідок чого у переліку святкових днів з'явився запис: «16 липня — День незалежності України».

Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про День незалежності України». У ній зазначено:Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності,

підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року,

Верховна Рада України постановляє:

1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

2. Постанову Верховної Ради Української РСР «Про День проголошення незалежності України» від 16 липня 1990 року вважати такою, що втратила чинність.

/Files/images/bbloteka/nfor_slujba/д7.jpg

Відповідно до цього 5 червня 1992 року Верховна Рада України постановила: у частині першій статті 73 Кодексу законів про працю України слова «16 липня — День незалежності України» замінити словами «24 серпня — День незалежності України». Тому від 1992 року День незалежності України щороку відзначається 24 серпня.

/Files/images/bbloteka/nfor_slujba/д6.jpg

/Files/images/bbloteka/nfor_slujba/д3.jpg

Бережімо Україну

Бережімо Україну –

нашу матінку єдину:

хлібні ниви золотисті

і ліси зеленолисті,

голубі озера й ріки,

чаєнят сріблясті крики,

неба синього глибини,

тиху пісню журавлину.

Бо у нас одна-єдина

Батьківщина – Україна.

Ліна Біленька.

Кiлькiсть переглядiв: 327

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.